Политика за поверителност

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД
Уебсайтът: www.homilyservices.com / мобилното приложение HS е собственост и се управлява от МДМ Партнърс ООД („Компания“), чийто седалище е на адрес: ул. Е. Георгиев, бл. 20Б, ап. 52. гр. Варна 9010, България. Тази политика за поверителност („Политика за поверителност“) се прилага за уебсайта/приложението, за да спазва законодателството за защита на данните. Тази Политика за поверителност регулира обработката на информация, свързана с Вас, и Ви предоставя различни права по отношение на информацията, която ни предоставяте.

За целите на настоящата Политика за поверителност, освен ако не са дефинирани по-долу, всички термини с главни букви имат същото значение, както е приписано в Условията за ползване, достъпни на: https://homilyservices.com/terms-of-use, освен ако контекстът не изисква друго.

С достъп или използване на уебсайта/приложението, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията на тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни, моля, не използвайте и не влизайте в нашия уебсайт/приложение. Чрез простото използване на уебсайта/приложението вие изрично се съгласявате с нашата употреба и разкриване на Вашата информация (както е дефинирана по-долу) в съответствие с тази Политика за поверителност, независимо от това, че е получена. Тази Политика за поверителност е включена в и е предмет на Общите условия.

2. СЪБИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И НАЧИН НА СЪБИРАНЕ
Ние събираме следните общи типове информация за Вас, когато използвате уебсайт/приложение: информация за потребителя, [демографска информация] информация за поведението и косвена информация (наричана заедно „Информация“). След изтегляне на Приложението и за да използвате Нашите Услуги, Вие сте длъжни да ни предоставите Вашите данни, включително, но не само Вашето име, адрес, номер за контакт и имейл адрес, както и информация относно услугата, която изисквате („Информация за потребителя“).

[Може да събираме от Вас информация, която не е уникална за Вас в смисъл, че се отнася до избрани характеристики на населението, като Вашия пощенски код или пощенски код и професия („Демографска информация“)].

Ние също така събираме информация относно начина, по който използвате нашето приложение/уебсайт. Това включва областите на нашия уебсайт, които посещавате, до какви Услуги имате достъп и информация за вашия компютърен хардуер и софтуер, включително Вашия IP адрес, браузър и тип операционна система, имена на домейни и времена за достъп („Информация за поведението“).

Използването от ваша страна на определени услуги на трети страни на уебсайта изисква от нас да събираме такава информация, която се счита за необходима за тази цел („Непряка информация“).

Ние не събираме чувствителни лични данни като парола за Вашия имейл адрес, физическо или медицинско състояние или медицински досиета и история, биометрична информация, ДНК или всякаква друга чувствителна информация, която е поверителна по природа. Финансова информация, като данни за банкова сметка, данни за кредитна карта или други данни, свързани с плащането, се събират на „платежния портал“ от посредника на плащанията.

Ние събираме вашата информация или директно от вас чрез формуляри на уебсайта/приложението и чрез незадължителни онлайн анкети или източници на трети страни, които ни предоставят такава информация.

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Използвайки този уебсайт/приложение, Вие се съгласявате и разбирате, че предоставяните Ви Услуги се основават на Вашето местоположение и функционират най-добре, когато имаме разрешение за достъп до Вашето местоположение от Вашето мобилно устройство. Всеки път, когато отворите уебсайта/приложението, ние използваме информацията за местоположението от вашето мобилно устройство, за да приспособим изживяването ви с уебсайта/приложението, за да отговаря на вашите нужди. ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ СЕ СПОДЕЛЯ С НИКОЙ и е единствено за предоставяне на Услуги. Ако не ни позволите да установим вашето местоположение, функционалностите на уебсайта/приложението ще бъдат силно ограничени.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Ние използваме Вашата потребителска информация за следните цели:
За предоставяне на нашите услуги. Това включва предоставяне на комуникации, промоции и информация за събития, които могат да представляват интерес за Вас;
За да отговорим на всякакви въпроси, които може да имате, и да Ви съобщим информация. Това включва изпращане на електронна поща или други съобщения относно актуализации на Уебсайта/Приложението, свързване с Вас относно Вашето мнение относно текущите Услуги и/или потенциални Услуги, които може да се предлагат;
Да оперира и подобрява уебсайта/приложението, за да насърчи положително потребителско изживяване;
Да спазват приложимите закони; и
За разследване, предотвратяване или предприемане на действия по отношение на незаконни дейности, подозрения за измами, ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на което и да е лице, нарушения на нашите Условия за ползване или според друго изискване от закона. Ние използваме [Демографска информация,] Поведенчески и косвени Информация за всички наши потребители заедно, като например кои области Потребителите посещават най-често и до какви услуги потребителите имат най-голям достъп. Такива данни се използват анонимно и в съвкупност. Тази информация ни помага да определим кое е най-полезно за нашите потребители и как можем непрекъснато да създаваме по-добро цялостно изживяване за тях. Можем също да използваме тази информация за целите на спазването на приложимите закони.

Ние използваме информацията относно Вашето мобилно устройство и компютър

5. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Уебсайтът/приложението има за цел да Ви позволи да споделяте Ваша информация, за да позволите на другите да Ви намерят. Ние разкриваме Вашата информация на трети страни по начина, посочен по-долу, включително, но не само:
Разкриване на Вашата потребителска информация, за да позволи на Доставчиците да се свържат с Вас за предлагане на своите услуги;
Споделяне на Вашата информация с трети страни, които ни помагат при предоставянето на Нашите услуги за вас. Информацията се разкрива на компании и лица, които са упълномощени от Нас да изпълняват функции от Наше име;
Разкриване на информация на трети страни, ако Вие се съгласите с такова разкриване. Ако посочите, че искате да получавате информация за възможностите, продуктите или услугите на трети страни, ние предоставяме Вашата потребителска информация, за да изберем трети страни с цел комуникация с Вас;
Можем да споделяме Вашата информация с нашите партньори и филиали, но само в съвкупност, за да могат и те да разберат как посетителите използват нашия уебсайт, както и да създадем по-добро цялостно изживяване за Вас. Ние също така споделяме обобщена анонимна информация за посетителите на уебсайта с нашите клиенти, партньори, други посетители на уебсайта/приложенията и други трети страни, така че те да могат да разберат видовете посетители и как използват уебсайта/приложението, за да обслужват реклами и други видове маркетингова информация за Вас на нашия уебсайт/приложение;
Можем да разкрием и прехвърлим Вашата информация на трета страна, която придобива Нашите бизнес единици, независимо дали това придобиване е чрез сливане, консолидиране или покупка на всички или на значителна част от Нашите активи;
Прехвърляне на информация на трета страна, включително лица извън Индия, за подобряване на Услугите; и
Ние разкриваме Вашата информация, ако това се изисква по закон, съгласно заповед от държавен орган или добросъвестно. Ще разкрием информационните бази на:
да отговарят на законовите изисквания или да спазват правния процес;
защита на нашите права или собственост или на нашите свързани компании;
предотвратяване на престъпление или защита на националната сигурност; или
защита на личната безопасност на потребителите или обществеността.

6. ВЪНШНИ ВРЪЗКИ В УЕБСАЙТА / ПРИЛОЖЕНИЕТО
Уебсайтът/Приложението може да включва реклами, хипервръзки към други уебсайтове, приложения, съдържание или ресурси. Ние нямаме контрол върху такива външни връзки, присъстващи в уебсайта/приложението, които са предоставени от лица или компании, различни от нас. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за каквото и да е събиране или разкриване на Вашата информация от външни сайтове, приложения, компании или лица, нито одобряваме каквато и да е реклама, продукти или друг материал върху или достъпен от такова външно приложение, уебсайтове или ресурси .

Освен това потвърждавате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за загуби или щети, които могат да бъдат понесени от Вас в резултат на събирането и/или разкриването на Вашата информация от външни приложения, сайтове или ресурси, или в резултат на каквото и да е доверие от Вас относно пълнотата, точността или съществуването на каквато и да е реклама, продукти или други материали на или налични от такива приложения, уебсайтове или ресурси. Тези външни приложения, уебсайтове и доставчици на ресурси може да имат свои собствени политики за поверителност, регулиращи събирането, съхранението, задържането и разкриването на Вашата информация, на която може да сте обект. Препоръчваме Ви да влезете във външното приложение или уебсайт и да прегледате тяхната политика за поверителност.

7. ПРОМЕНИ ВЪВ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ
Можете да преглеждате, коригирате, актуализирате, променяте или изтривате вашата потребителска информация на уебсайта/приложението.

Запазваме си правото да потвърдим и удостоверим Вашата самоличност и Вашата потребителска информация. Достъпът или коригирането, актуализирането или изтриването на Вашата потребителска информация може да бъде отказано или ограничено от Нас, ако това би нарушило правата на друго лице и/или според друго разрешено от приложимото законодателство.

8. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Запазваме си правото да актуализираме, променяме или модифицираме тази Политика за поверителност по всяко време. Политиката за поверителност влиза в сила от датата на такава актуализация, промяна или модификация. Ако продължите да осъществявате достъп или да използвате Уебсайта/Приложението, дори след като са били направени такива промени, това ще се счита за Ваше мълчаливо съгласие с променената Политика за поверителност.

9. БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ
Ние използваме „бисквитки“ и други технологии за проследяване. „Бисквитката“ е малък текстов файл, който може да се използва например за събиране на информация за дейността на уебсайта. Някои бисквитки и други технологии могат да служат за извикване на информация, посочена по-рано от Потребител. Повечето браузъри Ви позволяват да контролирате бисквитките, включително дали да ги приемете или не и как да ги премахнете. Можете да настроите повечето браузъри да Ви уведомяват, ако получите бисквитка, или можете да изберете да блокирате бисквитки с Вашия браузър.

Технологиите за проследяване могат да записват информация като интернет домейн и имена на хостове; адреси на интернет протокол (IP); софтуер за браузър и типове операционни системи; модели на поток; и дати и часове, в които се осъществява достъп до нашия уебсайт/приложение. Използването ни на бисквитки и друго проследяване технологии ни позволява да подобрим нашия уебсайт/приложение и вашето изживяване.

10. ОТКАЗ
Не можем да гарантираме, че цялата Ваша информация никога няма да бъде разкрита по начини, които не са описани по друг начин в тази Политика за поверителност. Ето защо, въпреки че сме ангажирани да защитаваме вашата поверителност, ние не обещаваме и не трябва да очаквате, че вашата информация или лични съобщения винаги ще останат поверителни. Като потребител на Уебсайта / Приложението, Вие разбирате и се съгласявате, че поемате цялата отговорност и риск за Вашето използване на Уебсайта / Приложението, интернет като цяло и информацията, която публикувате или имате достъп, и за Вашето поведение на и извън Уебсайта / апликацията.

11. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Вие се съгласявате и се задължавате да ни обезщетите във всеки иск или спор от трета страна, произтичащ от разкриване на информация от вас на трети страни чрез нашия уебсайт/приложение или по друг начин и използването и достъпа от ваша страна на уебсайтове, приложения и ресурси на трети страни. Ние не поемаме отговорност за каквито и да било действия на трети страни по отношение на Вашата информация, която може да сте разкрили на такива трети страни.

12. ДЕЛИМОСТ
Всяка клауза от тази Политика за поверителност ще бъде и ще остане отделна и независима от всички и всякакви други уточнения тук, освен когато друго е изрично посочено или посочено в контекста на споразумението.

Решението или декларацията, че една или повече от клаузите са нищожни, няма да има ефект върху останалите клаузи от тази Политика за поверителност.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА
Всякакви отзиви или коментари относно тази Политика за поверителност са добре дошли и могат да бъдат изпратени: До вниманието на: Михаил Михайлов на имейл: info@homilyservices.com. Ние ще положим всички разумни търговски усилия, за да се справим със същото.